Politika kvaliteta

 

Naš slogan «Cilj nam je uspjeh a uspjeti možemo kvalitetom»

Da bi uspjeli opredjeljeni smo na stalno poboljšavanje kvaliteta kako naših proizvoda, tako i usluga a u skladu sa međunarodnim standardima, tehnološkim razvojem, poštujući zakonske regulative uz stalni nadzor procesa proizvodnje.

Kupac nam je najvažniji faktor u ostvarivanju politike i ciljeva kvaliteta. Opredjeljenje svih zaposlenih je da postavljene zahtjeve kvaliteta od strane kupaca u potpunosti ispoštujemo jer zadovoljan kupac je naša najveća vrijednost.

Kao proizvođač premiksa i ostalih dodataka hrani za životinje opredjeljeni smo za kontinuiran rad na bezbjednosti naših proizvoda koji će pružiti visok nivo sigurnosti u svakom pogledu.

Naše ciljeve postižemo:

  • poštujući sistem upravljanja kvaliteta u skladu sa međunarodnim standardom ISO 9001 : 2000 i HACCP
  • stalnim radom na povjerenju, poštovanju i timskom radu , kao i kontinuiranom obukom osoblja na svim nivoima
  • aktivnim uključenjem svih zaposlenih u sistem upravljanja kvalitetom
  • analiziranjem i poboljšavanjem stanja u svim procesima rada,
  • provođenjem redovnih internih audita.

Da bi zadovoljili zacrtanu politiku kvaliteta zaposleni su dužni:

  • da rade sa voljom i predanošću,
  • da rade efikasno i odgovorno,
  • da održavaju sistem upravljanja kvalitetom.

Samo tako možemo slijediti naš slogan «Cilj nam je uspjeh a uspjeti možemo kvalitetom»